POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Pożyczki Płynnościowe PES

Dla kogo: 

Grupą docelową instrumentu płynnościowego są podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne zdefiniowane w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, m.in. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, inwalidów i socjalnych, centra integracji społecznej, organizacje pozarządowe, czy zakłady aktywności zawodowej. 

Podstawowe warunki do końca tego roku pożyczek płynnościowych:

 • okres spłaty pożyczki – do 4 lat,
 • oprocentowanie – połowa stopy redyskonta weksli NBP w skali roku (stopa redyskonta z dnia podpisania Umowy Inwestycyjnej), z zastrzeżeniem, iż oprocentowanie pożyczki nie może wynosić mniej niż zero.*
 • karencja w spłacie – do 12 miesięcy,
 • brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę.

*Informacja o aktualnej stopie redyskonta weksli NBP znajdą Państwo na stronie: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

Czym są pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej?

Pożyczka płynnościowa umożliwia podmiotom ekonomii społecznej sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej.

Jakie są warunki skorzystania?

Aby podmiot ekonomii społecznej mógł skorzystać z pożyczki powinien:

 • istnieć co najmniej 12 m-cy i posiadać co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
 • spełniać kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • prowadzić działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
 • posiadać zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazać realne źródła spłaty tych zobowiązań (weryfikowana na podstawie dokumentów finansowych właściwych dla formy prawnej PES).

Procedura ubiegania się o pożyczki ma uproszczony charakter i uwzględnia specyfikę oraz możliwości finansowe PES. W celu ubiegania się o pożyczkę należy złożyć wniosek do właściwego Pośrednika Finansowego wraz wymaganymi dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową Podmiotu. W przypadku pożyczek z oprocentowaniem preferencyjnym może występować pomoc de minimis.

Przeznaczenie

 • sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy, 
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.
 • pokrycie kosztów administracyjnych,
 • zakup drobnego wyposażenia.

 

O NAS

Celem Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na własny rozrachunek. Znajdziecie tutaj Państwo w jednym miejscu ofertę naszego Ośrodka w zakresie instrumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Państwa firmy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!