W RAMACH ZREALIZOWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DORADCY OŚRODKA TRANSFERU WIEDZY I INNOWACJI ZAPEWNIAJĄ WSPARCIE DORADCZE W ZAKRESIE EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH. WSPARCIE DORADCZE MA PRZYCZYNIĆ SIĘ DO PRAWIDŁOWEGO WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW, ROZLICZENIA WYDATKOWANIA, A W EFEKCIE KOŃCOWYM REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PRZYGOTOWANEGO NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O POŻYCZKĘ BIZNES PLANU. 

 POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR

„Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach wyłoniona w ramach postępowania przetargowego w dniu 30.09.2020 r. roku podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na kwotę 20 mln zł. W ramach tej umowy Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli Menadżer Funduszu Funduszy powierzył Fundacji jako Pośrednikowi Finansowemu wdrożenie i zarządzanie instrumentem finansowym „Pożyczka Płynnościowa POIR” i dokonał wniesienia wkładu Funduszu Funduszy ramach pierwotnej umowy w wysokości 20 000 000,00 zł, a następnie zwiększył kwotę wkładu Funduszu Funduszy o 10 000 000,00 zł oraz o 2 000 000,00 zł. Łączna kwota wniesionego wkładu Funduszu Funduszy wynosi 32 000 000,00 zł.

Celem Instrumentu Finansowego była pomoc dla firm z województwa podlaskiego dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Pożyczki płynnościowe POIR miały zapewnić utrzymanie płynności finansowej firmy w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. Pożyczka płynnościowa z POIR umożliwiła mikro-, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności oraz zapewnieniem płynności finansowej. Przedsiębiorca, mógł wnioskować o kilka nieoprocentowanych pożyczek o łącznej wartości do 15 mln zł. Pożyczka płynnościowa połączona była z dotacją, która pokrywała w całości koszty oprocentowania.

Strona internetowa: https://plynnosciowa.frp.pl

 

 

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ -  to instrument inżynierii finansowej uruchomiony przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach który miał zapewnić wsparcie bieżącej płynności finansowej podmiotom ekonomii społecznej, działających na ternie całej Polski. „Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach wyłoniona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 30.04.2020 r. roku podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na kwotę 2 400 000,00 zł. W ramach tej umowy Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli Menadżer Funduszu Funduszy powierzył Fundacji jako Pośrednikowi Finansowemu wdrożenie i zarządzanie instrumentem finansowym „Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej” i dokonał wniesienia wkładu Funduszu Funduszy ramach pierwotnej umowy w wysokości 2 800 000,00 zł.

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej udzielana była przez Pośrednika Finansowego ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez PES w celu zapewnienia finansowania płynnościowego. Celem instrumentu była poprawa płynności finansowej podmiotów ekonomii społecznej poprzez zapewnienie dostępu do preferencyjnej pożyczki obrotowej z pomocą de minimis. Pożyczka płynnościowa ma być ponadto instrumentem wsparcia dla PES dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Strona internetowa: https://wniosekpes.frp.pl

 

 

PROJEKTU PN.: PODLASKIE CENTRUM WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Projekt przygotowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno – gospodarczym województwa podlaskiego.  Projekt, którego fundacja była jednym z partnerów realizowany był w partnerstwie z Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w Suwałkach, Stowarzyszeniem „Euroregion Niemen” oraz Parkiem Naukowo – Technologicznym Polska – Wschód w Suwałkach Sp. z o.o.

Celem projektu było wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno – gospodarczym województwa podlaskiego poprzez działania mające na celu wsparcie Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz utworzenie 108 miejsc pracy na terenie subregionu suwalskiego tj. w powiatach augustowskim, monieckim, sejneńskim, sokólskim oraz suwalskim (grodzkim i ziemskim). 

Okres realizacji: Marzec  2017 – Maj 2020

Działania w projekcie kierowane były  do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, a także do samorządów, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz lokalnych przedsiębiorców.

W ramach projektu realizowane były działania o charakterze :

  • Informacyjnym nt. bieżących wiadomości z zakresu Ekonomii Społecznej,
  • Animacyjnym, nakierowane na aktywizowanie i integrowanie lokalnych społeczności i środowisk  w sferze wsparcia ekonomii społecznej
  • Doradczym, z zakresu rozwiązywania problemów Podmiotów Ekonomi Społecznej a także pozyskiwaniu dotacji na nowe miejsca pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych oraz ekonomizacji już istniejących
  • Szkoleniowym, z zakresu zakładania i rozwoju Przedsiębiorstw Społecznych.

 

 

 

PROJEKT: LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH WŚRÓD UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ IM. KS. PRAŁATA KAZIMIERZA HAMERSZMITA W FILIPOWIE

Celem projektu było wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Ks. Prałata Kazimierza Hamerszmita w Filipowie do rehabilitacji zawodowej i społecznej, zamieszkujących teren powiatu suwalskiego i M. Suwałki poprzez zmniejszenie barier transportowych uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Filipowie. W ramach dofinansowania ze środków PFRON ze środków „Programu wyrównywania różnic między regionami III” sfinansowano zakup dwóch mikrobusów, wykorzystywanych do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Ks. Prałata Kazimierza Hamerszmita w Filipowie. Realizacja projektu zapewniła kompleksowy stały dowóz uczestników na zajęcia, co pozytywnie wpływa na efekty realizowanych działań w zakresie ich aktywizacji społecznej i zawodowej oraz przyczyniła się do zmniejszenia barier transportowych dla tych uczestników.

 

 

PROJEKT: FUNDUSZ „OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACJI NAUKOWEJ” – OPEN

Projekt pn. Fundusz OPEN ("Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej") stanowił przedsięwzięcie zaprojektowane i zrealizowane w ramach Partnerstwa (Konsorcjum) trzech instytucji:

  • Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach (FRP) – LIDER PROJEKTU,
  • Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce z siedzibą w Poznaniu (SOOiPP) - PARTNER oraz
  • firmy doradczej PAG Uniconsult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - PARTNER.

Źródło finansowania Funduszu OPEN stanowiły środki alokowane na działanie 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER), stanowiące jeden z instrumentów interwencji przewidziany w IV Osi Priorytetowej Programu. W Programie, pośród celów tego priorytetu przewidziano m.in. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tematem przewodnim konkursu z 2016 r. w działaniu 4.1, w ramach którego ww. Konsorcjum pozyskało wsparcie i uruchomiło Fundusz OPEN, była „pomoc zwrotna jako popytowy instrument finansowania działań z zakresu kształcenia ustawicznego”. W konkursie tym wsparcie przeznaczone było na przetestowanie koncepcji popytowego instrumentu pomocy zwrotnej przeznaczonej na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 2 lata. Konkurs ukierunkowany był na stworzenie innowacyjnych rozwiązań zapewniających wsparcie w zakresie finansowania kształcenia osób dorosłych, skutkujące zwiększeniem dostępu do różnorodnych form kształcenia oraz poprawą sytuacji ostatecznych odbiorców projektu na rynku pracy.

W trakcie realizacji Projektu przetestowano i stworzono model pomocy zwrotnej w ramach, którego sfinansowane ponad 3 tys. różnorakich form kształcenia w łącznej wysokości 27 200 000 zł. Udzielona pomoc zwrotna w formie pożyczki podlegała umorzeniu do 25% wartości pożyczki.

W wyniku realizacji powstała „Koncepcja udzielania pomocy zwrotnej – model na podstawie doświadczeń z realizacji projektu pn. Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej – Fundusz OPEN”, która będzie wykorzystywana w przyszłości w realizacji podobnych instrumentów finansowych.

Strona internetowa: https://open.frp.pl

 

POŻYCZKA NA INWESTYCJE ROZWOJOWE - Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe to instrument inżynierii finansowej uruchomiony przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach. Celem instrumentu finansowego jest finansowanie przedsięwzięć rozwojowych w sektorze usług i sektorze produkcyjnym, a także inwestycji dotyczących zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w przedsiębiorstwach bez ograniczeń branżowych, realizowanych na terenie województwa podlaskiego.

 Strona internetowa: www.rozwojowa.frp.pl

 

 

POŻYCZKA TERMOMODERNIZACYJNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW – to instrument finansowy, którego celem była poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. W ramach instrumentu finansowego było możliwe sfinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w wyniku których nastąpiła poprawa efektywności energetycznej budynków i budowli oraz całych zakładów na poziomie minimum 25% w stosunku do stanu wyjściowego.

„Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach wyłoniona w ramach postępowania przetargowego w dniu 21 maja 2018 r. roku podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na kwotę 20 mln zł. W ramach tej umowy Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli Menadżer Funduszu Funduszy dokonał wniesienia wkładu w wysokości 20 000 000 zł i  powierzył Fundacji jako Pośrednikowi Finansowemu wdrożenie i zarządzanie instrumentem finansowym „Pożyczka termomodernizacyjna dla przedsiębiorstw” .

Celem projektu było wsparcie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii w formie preferencyjnych pożyczek.

W wyniku realizacji projektów została zaoszczędzona energia elektryczna, energia cieplna, zmniejszono zużycie energii końcowej, zostały wybudowane nowe jednostki wytwarzania energii cieplnej z OZE oraz nastąpił spadek emisji gazów cieplarnianych.

Pożyczki skierowane były do przedsiębiorców posiadających siedzibę i prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego.

Strona internetowa: www.termo.frp.pl

 

 

„Szansa jest kobietą” - Celem projektu było zwiększenie zdolności zatrudnieniowej 30 kobiet powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia poprzez udział w programach podnoszących aktywność zawodową i zdolność do zatrudnienia takich jak doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne jak równie przez udział szkoleniach podnoszących lub zmieniających kwalifikacje zawodowe poszukiwane na rynku pracy.

Strona internetowa: www.szansa.frp.pl  

 

„Podlaski Fundusz Przedsiębiorczości II”Celem projektu było udzielanie pożyczek w maksymalnej wysokości do kwoty 250 tys. złotych. Odbiorcami wsparcia są przedsiębiorcy z województwa podlaskiego lub prowadzący działalność na terenie woj. podlaskiego.

Strona internetowa: www.pfp.frp.pl

 

„Transgraniczna Akademia Przedsiębiorczości” - Projekt miał na celu zwiększenie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z Litwy i Polski, poprzez udział w szkoleniach, targach oraz doradztwie.

 Strona internetowa: http://www.spf-info.eu/spf/i/file/E-publication/1_2-360x240-01-PL.pdf

 

„Akademia Cyfrowa” - Celem zadania publicznego pod nazwą było zwiększenie wykorzystania ITC przez osoby wykluczone cyfrowo w gminach województw podlaskiego i warmińsko - mazurskiego oraz podniesienie świadomości w zakresie korzyści z wejścia w cyfrowy świat.

Strona internetowa: www.cyfrowa.frp.pl

 

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach” - Celem projektu były działania nakierowane na rozwój sektora Ekonomii Społecznej. W ramach działań realizowanych przez FRP było Badanie i rozwój długofalowych metod i źródeł finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej: testowanie ES na terenie subregionu, kraju i kilku krajów europejskich w celu wypracowania raportów i opracowania strategii rozwoju Ekonomii Społecznej.

Strona internetowa: www.ekonomiaspoleczna.frp.pl

 

„Podlaski Fundusz Przedsiębiorczości” - Celem projektu było udzielanie pożyczek w maksymalnej wysokości do kwoty 700 tys. złotych. Odbiorcami wsparcia byli przedsiębiorcy z województwa podlaskiego lub prowadzący działalność na terenie woj. podlaskiego.

 Strona internetowa: www.pfp.frp.pl

 

„Rozwój współpracy przedsiębiorstw Alytusa i Podregionu Białostocko-Suwalskiego oraz wzrost konkurencyjności na rynkach Unii Europejskiej” - Głównym celem projektu był rozwój konkurencyjności przedsiębiorstw regionów przygranicznych oraz promowanie równomiernej integracji rynku Unii Europejskiej.

Strona internetowa: https://slideplayer.pl/slide/805193/

 

„Lokalny Punkt Konsultacyjny w Augustowie” - Projekt był finansowany w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych”. W ramach Lokalnego Punktu Konsultacyjnego w Augustowie świadczone były bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia dla przedsiębiorców. Wsparciem zostało objętych 960 przedsiębiorców.

 

„Budowa sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach KSU” – program skierowany był do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ramach PK świadczone były bezpłatne usługi informacyjne obejmujące zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz programami i formami wsparcia MSP.

 

„Sztuka ponad podziałami" - Celem podstawowym projektu było przekazanie informacji, wiedzy, umiejętności poza podziałami. Promocja działań na rzecz osób niepełnosprawnych, młodzieży i dzieci z terenów Polskiej i Białoruskiej części Euroregionu Niemen. Poza tym celem programu miała być promocja regionu i kultury polsko-białoruskiej, które prezentowane były poprzez prace artystyczne oraz na wycieczkach, spływie kajakowym, rajdzie rowerowym realizowanych w ramach projektu, podczas których ich uczestnicy zapoznaliby się ze swoim bogactwem kulturowym i lokalnym.

 

Koalicja Łamania Oporów Społecznych „KŁÓŚ” - Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu polityki rezultatu wypracowanego w działaniu 2 PIW EQUAL- organizacja 16 debat w całej Polsce; ankietowanie pracodawców, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego na obszarze całego kraju w zakresie tworzenia Lokalnego Systemu Współdziałania Partnerów jako elementu składowego megarezultatu; organizacja warsztatów i seminarium na temat zintegrowanego systemu wsparcia dla osób chorych psychicznie w regionie; prowadzenie konsultacji społecznych; wprowadzenie do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi uzgodnień z zakresu gospodarki społecznej i rehabilitacji oraz zabezpieczenie dla takich podmiotów wsparcia merytorycznego i finansowego; współpraca przy tworzeniu projektów zmian w ustawach o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz w ustawie o zatrudnieniu socjalnym ;analiza pracodawców, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego na obszarze całego kraju w zakresie tworzenia Lokalnego Systemu Współdziałania Partnerów; współpraca z portalami: organizacji pozarządowych, samorządowych i pracodawców; informowanie o działaniach mainstreamingowych na stronie internetowej megapartnerstwa, partnerów oraz portalach ogólnopolskich i europejskich.

 

,,PARTNER" - Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i innych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.(obszar wsparcia 3-realizowane będą zadnia podkreślone- warsztaty: plastyczne, tkackie, fotograficzne i teatralne oraz inne formy wsparcia- rajd rowerowy i spływ kajakowy)

 

"MÓJ ZAWÓD - MÓJ WYBÓR - modyfikacja postaw nauczycieli na rynku pracy metodą outplacementu" - projekt realizowany był w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.4 - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Celem realizacji ww. projektu było podniesienie poziomu kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników sektora oświaty z obszaru powiatów augustowskiego, suwalskiego oraz białostockiego

 

Projekt: „Nowa jakość usług –program doskonalenia zawodowego pracowników instytucji rynku pracy” - Celem programu było podniesienie kwalifikacji kadr instytucji rynku pracy w zakresie organizacji studiów podyplomowych (160 osób) oraz szkoleń (40 osób) i warsztatów (80 osób) z terenu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i kujawskiego.

 

Szkolenie: „Podstawy zarządzania małą i średnią firmą” (2 edycje) Tematyka: elementy dotyczące poszukiwania pomysłu na własny biznes, planowania, organizacji i zarządzania własną firmą, księgowość firmy na zasadach ogólnych, elementy prawa gospodarczego, prawa pracy, marketingu, zasad rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Forma prowadzenia: wykłady, ćwiczenia

 

Szkolenie: „ABC przedsiębiorczości modułem biznes planu” (2 edycje) Tematyka: elementy dotyczące poszukiwania pomysłu na własny biznes, planowania, organizacji i zarządzania własną firmą, księgowość firmy na zasadach ogólnych, elementy prawa gospodarczego, prawa pracy, marketingu, zasad rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Forma prowadzenia: wykłady, ćwiczenia

 

"Specjalistyczny transport - zwiększenie szans na pełną integrację zawodową osób niepełnosprawnych" - Projekt polegał na zakupie dwóch samochodów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych m.in. na imprezy kulturalne tj. warsztaty, przeglądy twórczości, festiwale muzyki.

 

"Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej" – do zadań fundacji w ramach projektu należało dostarczenie wiedzy i umiejętności BO jakimi są osoby po przebytej chorobie psychicznej. Działania nasze polegały na budowaniu potencjału edukacyjnego, który pomoże BO odnaleźć na nowo swoje miejsce na lokalnym rynku pracy.

 

„Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw” - wsparcie na powiększenie funduszu pożyczkowego NR umowy PARP WKP_1/1.2.1/1/2005/27/27/u - Głównym celem projektu był wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez finansowanie zewnętrzne.

 

Projekt: AGRNIPOL II – celem programu było propagowanie przykładów udanego tworzenia i rozwijania pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi jako alternatywnego źródła dochodu dla mieszkańców wsi poprzez zbieranie danych ankietowych dokumentacji pozarolniczych przedsięwzięć gospodarczych na wsi na potrzeby projektu AGRINPOL II w woj. podlaskim.

 

,,Podlaskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii" - projekt realizowany wspólnie z partnerem Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa - wyposażenie sal obu partnerów w niezbędny sprzęt multimedialny.

 

,,Partnerstwo na Rzecz Rozwoju " Przedsiębiorczość w sieci - Internet szansą na wzrost konkurencyjności F ( 0320d2)" - w trakcie realizacji. Głównym celem projektu była poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez szkolenia w sieci e-learning, prowadzenie doradztwa - program realizowany na terenie czterech województw podlaskie, podkarpackie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie. Programem zostało objętych 400 przedsiębiorców.

 

Szkolenie podstawowe dla stanowisk kierowniczych z zakresu BHP - Tematyka: regulacje prawne, psychofizyczne właściwości człowieka, ergonomia, czynniki szkodliwe i ich analiza, wypadki przy pracy, zasady udzielania pomocy, organizacja i metodyka, ochrona ppoż.

 

Szkolenie: „ABC przedsiębiorczości” - Tematyka: elementy dotyczące poszukiwania pomysłu na własny biznes, planowania, organizacji i zarządzania własną firmą, księgowość firmy na zasadach ogólnych, elementy prawa gospodarczego, prawa pracy, marketingu, zasad rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Program: „ABC spółdzielczości uczniowskiej” - Celem programu było dostarczenie wiedzy nauczycielom i uczniom z zakresu spółdzielczości uczniowskiej.

 

Projekt: „Augustowska Akademia Umiejętności” - Celem programu była aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnej młodzieży do 25 roku życia.

 

Szkolenie: „Przedstawiciel handlowy z elementami marketingu i języka angielskiego” - Tematyka: marketing, negocjacje z klientem, prawidłowe wystawianie rachunków i faktur, oraz prowadzenie rozmów z klientem i przedstawiania informacji o towarze w sposób profesjonalny, język angielski, telemarketing.

 

Program: “Augustowska Akademia” - którego celem było przygotowanie młodzieży, osób bezrobotnych i studentów do aktywnych, samodzielnych i przemyślanych działań na rynku pracy, poprzez kształtowanie kreatywnych postaw oraz dostarczenie wiedzy edukacyjno - oświatowej w zakresie tematyki objętej Programem.

 

Szkolenie: „Pracownik produkcji wyrobów cukierniczych” - Tematyka: wiadomości z zakresu technologii, surowców i materiałów stosowanych w cukiernictwie, aparatury i urządzeń
technicznych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie podstawowym. 

 

PROJEKT : ,,Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji w MSP" – cel programu – rozwój potencjału społeczno-gospodarczego dla skutecznego wdrażania innowacji i technologii w MSP w oparciu o współprace z ośrodkami naukowymi i partnerami zagranicznymi.

 

Projekt: „Europa bez granic- partnerstwo na rzecz MŚP” - Zadania/tematyka: m.in. organizacja 8 edycji szkoleń (4 edycje x 2 grupy)- z zakresu pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, małe i średnie przedsiębiorstwa w UE, polscy przedsiębiorcy wobec prawa UE.

 

Szkolenie: „Spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą” - Tematyka: program zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach W-99/IS-13

 

Projekt w ramach programu Phare 2001 SSG RZL: „Promocja zatrudnienia i rozwój zasobów ludzkich” w województwie świętokrzyskim Realizacja komponentu IV - Cel: wsparcie lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia oraz wypracowanie i modernizacja ofert edukacyjnych szkół zawodowych pod katem aktualnego rynku pracy.

 

Program: „Bezrobocie – co robić? - edycja 2003 - Celem programu było promowanie nowoczesnych metod działania na krajowym rynku pracy. Fundacja zorganizowała 5 konferencji i 10 seminariów terenie kraju dla 824 osób. Przeprowadziła 3 edycje szkoleń 5 dniowych, w ramach których swoje umiejętności w zakresie organizacji i realizacji przedsięwzięć outplacementowych uzyskały 92 osoby. Ponadto, fundacja wsparła opracowanie i przygotowanie przez uczestników szkoleń przy asyście trenerów 24 projekty outplacementowe.

 

Program: „Bezrobocie – co robić? - W ramach programu Fundacja przeprowadziła konkurs grantowy, nadzorowała realizację 5-ciu dużych projektów o charakterze doradczo-szkoleniowym, w których uczestniczyło łącznie 1165 osób.

 

PROJEKT/EPEC : ,,Kształcenie Kreatorów Lokalnego Rozwoju" - Cel. – Opracowanie programu szkolenia i materiałów w postaci publikacji książkowych służących przygotowaniu podmiotów lokalnych do budowania efektywnego partnerstwa, tworzenia projektów rozwojowych, zarządzania nimi oraz identyfikowania właściwych źródeł finansowania w celu zwiększenia zatrudnienia i przyśpieszenia rozwoju regionalnego. 

 

Projekt : „Miejsca Pracy w Sektorze Kultury” – Beneficjenci : absolwenci szkół, uczelni wyższych kierunków kształcących artystów i animatorów kultury oraz inne młode osoby poszukujące możliwości działania zawodowego w dziedzinie kultury i sztuki. Celem projektu było ułatwienie BO w podejmowaniu działalności gospodarczej lub znalezienie trwałego zatrudnienia oraz lepsze wykorzystanie zasobów kreatywności młodych uzdolnionych osób. W ramach projektu zorganizowano 37 szkoleń, przeszkolono w sumie 721 osób, zorganizowano 4 konferencje dla 301 osób, przeprowadzono 108 dni doradztwa indywidualnego, wysłano 10 osób na staże zagraniczne do instytucji kultury do krajów UE.

 

„Partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych” - Celem Regionu Morza Bałtyckiego projektu było stworzenie platformy i warunków współpracy osób i instytucji zajmujących się realizacją działań na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Euroregionu Niemen.

 

„Euroregionalna siec Partnerów” - Celem programu było stworzenie zintegrowanego systemu współpracy instytucji pozarządowych i administracji na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

„System Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w zakresie Pracy Zawodowej” - Celem projektu było nawiązanie współpracy pomiędzy partnerami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie polskiej i litewskiej części Euroregionu Niemen. Ponadto, celem programu była wymiana doświadczeń pomiędzy instytucją niemiecką a instytucjami polskimi i litewskimi zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi.

 

„Euroregionalny Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych” – Celem projektu było : Wymiana kulturalno – sportowa osób niepełnosprawnych z polskiej i litewskiej części Euroregionu Niemen, pogłębienie współpracy instytucji z terenu polskiej i litewskiej części Euroregionu Niemen zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Wymiana doświadczeń partnerów polskiej i litewskiej części Euroregionu Niemen w zakresie kultury i sportu osób niepełnosprawnych. Integracja osób niepełnosprawnych z polskiej i litewskiej części Euroregionu Niemen. Podniesienie świadomości społeczeństwa na problem osób „sprawnych inaczej” Rozwijanie umiejętności i poznawanie nowych technik pracy po przez uczestnictwo w imprezach kulturalno – sportowych Propagowanie twórczości regionalnej wśród osób niepełnosprawnych.

 

 

O NAS

Celem Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na własny rozrachunek. Znajdziecie tutaj Państwo w jednym miejscu ofertę naszego Ośrodka w zakresie instrumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Państwa firmy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!