FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

Konsorcjum utworzone przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z  siedzibą w Lublinie oraz Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na podstawie umowy operacyjnej podpisanej w dniu 18 października 2023 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizuje udzielanie pożyczek w ramach Funduszu Dostępności. Celem instrumentu finansowego „Fundusz Dostępności” jest zapewnienie dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in. osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych.

Zadania Funduszu służące realizacji w/w celu są następujące:

a) udzielanie preferencyjnych pożyczek na likwidację barier architektonicznych, podmiotom uprawnionym, spełniającym warunki określone przez niniejszy regulamin,

b) monitorowanie stanu finansowego i stały nadzór nad podmiotami korzystającymi z usług Funduszu.

Finansowaniu w ramach funduszu pożyczkowego mogą podlegać Projekty, mające na celu dostosowanie Budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, Budynków zamieszkania zbiorowego oraz Budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności poprzez instalację wind (dźwigów osobowych) oraz innych udogodnień wskazanych jako optymalny zakres działań, zgodnie z Audytem dostępności.

Strona internetowa: https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-z-funduszu-dostepnosci/